No Image

Folk and Tribal Dances in India

September 25, 2011 GK Admin 0

States  Dances Maharashtra Kathakeertan, Lezin, Dandaniya, Tamasha, Gafa, Dahikala, Lovani, Mauni, Dasavtar. Karnataka Huttari, Suggi Kunitha, Yakashagana Kerala Kaikottikali, Kaliyattam, Tappatikkali Tamil Nadu Kolattam, Pinnal […]

No Image

Classical Dance of India

September 25, 2011 GK Admin 0

Dance State Bharat Natyam Tamil Nadu Bihu Assam Bhangra Punjab Chhau Bihar, Orissa, W. Bengal and Jharkhand Garhwali Uttaranchal Garba Gujarat Hattari Karnataka Kathak North […]